Erecode 

Implementatie Erecode

Tijdens de jaardag in april 2018 heeft de ledenvergadering unaniem de Erecode vastgesteld. Met deze code wil de VVM de kwaliteiten van mindfulness borgen voor de samenleving (trainers, deelnemers, zorgverzekeraars, bedrijfsleven, overheid e.a.). Voor de implementatie heeft het bestuur besloten een termijn te hanteren tot eind 2018. Dan wordt verwacht dat elke VVM-trainer in lijn met de code werkt. 

Het bestuur ondersteunt jou bij de implementatie door speciale nieuwsbrieven. Deze bevorderen ieders bewustwording om de eigen praktijk nog eens tegen het licht te houden. Mogelijk heeft deze nog een enkele aanpassing nodig. De nieuwsbrieven zullen op onderdelen zowel nadere informatie als concrete mogelijkheden aanreiken.    

In 2019 zal onze Erecode nog regelmatig onder de aandacht gebracht worden. Door als VVM trainer volgens deze code te werken leg je een goede basis voor de kwaliteit van je praktijk. Het is belangrijk dat je aan potentiële deelnemers, opdrachtgevers e.a. kunt laten zien voor welke kwaliteit je staat. Als vereniging kunnen we zo alle trainers onder de aandacht brengen bij bijvoorbeeld ziektekostenverzekeraars. De Erecode is aangepast aan het document ‘Ethics for Teachers and Teacher Trainers’, aangereikt door EAMBA kunnen we ons daar op laten voorstaan. Maar dat heeft alleen zin als iedere trainer de Erecode serieus neemt.

In 2019 zullen we een checklist ontwikkelen waarmee jij je praktijk zelf kunt beoordelen. Ook zal het voldoen aan de Erecode deel uit gaan maken van de voorwaarden tot certificering en later hercertificering. 

Wist jij dat de Erecode:

  •  belangrijke richtlijnen geeft t.a.v. respect, integriteit, privacy en omgangsvormen?
  •  heldere kwaliteitseisen stelt aan jou als trainer en je benadering van deelnemers?
  •  houvast geeft voor hoe je zakelijk je praktijk te runnen?
  •  een kader schetst voor faciliteiten die jij inzet of nodig hebt?
  •  een uitgebreid klachtenprotocol bevat met een meldingsplicht voor elke trainer?
  •  de spelregels voor certificering en hercertificering omschrijft?
  •  aangeeft welke waarborgen er zijn, wat dit jou biedt en van je vraagt?

Allemaal redenen er mee aan de slag te gaan. En loop je vast, kom je er niet uit of wil je wat anders er over kwijt stuur dan een mail naar ons secretariaat. Samen staan we sterk!         

De Erecode zal deel gaan uitmaken van de certificering van nieuwe trainers. Ook bij de procedure voor hercertificering zal deze met ingang van 2019 worden meegenomen.

Zijn er vragen m.b.t. de Erecode en/of de implementatie mail ze dan naar het secretariaat: . Het bestuur zal ze beantwoorden en indien dit voor meer mensen interessant is er gewag van maken in de nieuwsbrieven. 

Advies:

  • Bestudeer de Erecode;
  • check of je trainerspraktijk er mee in overeenstemming is;
  • waar dit niet het geval is; ga er vanaf nu mee aan de slag!

Laten we zo samen de kwaliteit van de VVM en haar trainers onderstrepen door mindful te werken.

Privacyverklaring

Onze vereniging wenst zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens die zij als vereniging verwerkt. Daarbij wordt voldaan aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe de vereniging dit heeft geregeld is vastgelegd in de Privacyverklaring. Hierin vind je ook waar je terecht kunt met vragen, opmerkingen, wensen of klachten.

Daarnaast hechten wij er grote waarde aan dat onze leden ook zorgvuldig omgaan met elkaars persoonlijke gegevens en met die van deelnemers aan hun trainingen of andere diensten. Een en ander is vastgelegd in de Erecode van de VVM die voor elk lid van toepassing is. Ook zal ieder lid, actief als trainer, moeten voldoen aan de wettelijke eisen als vastgelegd in de AVG. De wijze waarop dit gebeurt is niet de verantwoordelijkheid van de vereniging. Voor informatie over het privacy beleid van individuele trainers dien je je dan ook tot hen te richten. 

© 2018 VVM | Privacyverklaring
Website door Futuron

Partners